Espereu ...

JOVE ACTIVA EL COS

Activitats poliesportives a les pistes de Can Puiggener i La Serra de Sabadell

Desde l’Ajuntament de Sabadell i el Pla Educatiu d’Entorn i el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels INS AGUSTÍ SERRA I FONTANET i INS LA SERRA, es desenvolupa aquest programa d’activitats poliesportives als barris de Can Puiggener i Torreromeu. Les activitats es portaran a terme els dimarts i dijous de 16.30 a 18.00 a les pistes esportives municipals d’aquests barris. Les activitats estan orientades a noies i nois de l’ESO.

Les places són limitades per aquesta raó, no es permet la participació sense la corresponent inscripció.

Es publicarà un llistat i s’avisarà als participants si han estat admesos abans de començar les activitats.

A les inscripcions es respectarà un rigorós ordre de recepció, quedant en llista d’espera si hi ha més inscripcions del límit permès i que servirà per participar en cas que s’alliberi alguna plaça.

QUÈ?
ACTIVITATS POLIESPORTIVES

ÓN?
PISTA POLIESPORTIVA LA SERRA
Darrere del Casal de Torreromeu
Dilluns i Dimecres de 16.30 a 18.00
MAPA >

PISTA POLIESPORTIVA CAN PUIGGENER
Al davant del Casal de Can Puiggener
Dimarts i Dijous de 16.30 a 18.00
MAPA >

PER A QUÍ?
PER NOIES I NOIS AMB GANES DE PRACTICAR ESPORT

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  TRIA LES TEVES OPCIONS

  LLOC*

  DIES*

  DIMARTS I DIJOUS - DE 16.30 A 18.00
  DILLUNS I DIMECRES - DE 16.30 A 18.00

  DADES DE LA O DEL JOVE

  DADES DE SALUT DE LA O DEL JOVE

  DADES DELS TUTORS

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

  DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS

  Com a tutora o tutor legal de l'infant que s'inscriu, autoritza a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.
  SINO

  ÚS DE WHATSAPP

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.SINO

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT

  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.

  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:

  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:

  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  A Sabadell a*, a

  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les activitats poliesportives que organitzen Ajuntament de Sabadell i Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. La falsedat de les dades incloses a aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES RECRESPORT

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS:  Es cediran les dades a AJUNTAMENT DE SABADELL per a la correcta gestió de l’activitat.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/

  Autoritzo l’Ajuntament de Sabadell a tractar les meves dades personals, necessàries per a
  l’activitat Jove activa el cos.

  ACTIVITAT: Jove activa el cos
  RESPONSABLE: Ajuntament de Sabadell
  LEGITIMACIÓ: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
  FINALITAT: Promoció d’activitats esportives
  DESTINATARIS:  Es cediran les dades a l’empresa Recresports SL, per a poder portar a terme la gestió de l’activitat
  DRETS:  D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic  protecciodades@ajsabadell.cat  o al correu postal de l’Ajuntament: Pl. Sant Roc, 1   08201. SabadellInformació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/PDP_cat.asp