Espereu ...

INSCRIPCIÓ TALLER DE FICCIÓ DIGITAL

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  TRIA LES TEVES OPCIONS

  SELECCIONA A QUIN TORN ANIREU:

  DADES DE L'INFANT

  DADES DE SALUT DE LA O DEL JOVE

  DADES DELS TUTORS

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

  DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS

  Com a tutora o tutor legal de l'infant que s'inscriu, autoritza a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.
  SINO

  ÚS DE WHATSAPP

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.SINO

  A Terrassa a*, a

  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les activitats del taller de ficció digital que es realitza a l'escola Cesc Aldea. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. La falsedat de les dades incloses a aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit. Fem extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.