Espereu ...

AUTORITZACIONS CURS 2023-2024

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  Jo / Nosaltres,

  (Cal el consentiment dels 2 mares-pares o tutors legals, en cas de famílies monoparentals nomes omplir les dades del familiar 1)

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  com a mares-pares o tutors legals de:

  DADES DE L'INFANT

  certifiquem les següents autoritzacions i/o permissos:

  CESSIÓ D'IMATGES

  autoritzo/em d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

  ÚS DE WHATSAPP

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.

  PERMIS DE SORTIDA/RECOLLIDA DE L'INFANT

  (també cal incloure si es un germà o germana mes gran de 10 anys) :
  OMPLIU UNA LINEA PER CADA UN DELS AUTORITZATS (Nom i Cognoms / Dni / Telèfon de contacte)

  Així ho fem constar acceptant aquest formulari a Terrassa*, a